Tanya Bonakdar Gallery, Ernesto Neto, photo: Art Basel